Zpráva o činnosti ZO 1- 07 Krasová sekce za rok 1998.

Krasová sekce, jeskyňářská organizace s nejstarší historií u nás se vyznačuje nejenom nejúplnější sbírkou významných osobností české speleologie, ale navíc se z ní stalo odkladiště významných členů ČSS, jejichž ZO vymizely a kteří se speleologii věnují do určité míry profesně, například v  rámci vědeckých institucí. Sdružuje tedy mnoho individualit, jejichž činnost není ve schopnostech vedení této ctihodné badatelské organizace postihnout ani pro účely sepsání zprávy. Následující výčet činností obsahuje tedy činnosti o kterých se vedení ZO doslechlo, vyčetlo z odborné i populární literatury, nebo (což je nejjednodušší, ovšem týká se nejmenšího počtu případů) je pořádalo.

 

Činnost členů ZO ČSS 1-07:

Expediční činnost členů ZO ČSS 1-07:

Z expediční činnosti je nutno zmínit minimálně akce, které se zaměřovaly na rekognoskaci terénu. Jednalo se o opakované návštěvy oblastí Dreveníku, Červených Vrchů v SR, Aggteleku a Pešti v Maďarsku, Julijských Alp ve Slovinsku, opakovaně se naši členové vyskytli v pohoří Bihor v Rumunsku, které se z navštívených lokalit jeví jako nejperspektivnější k systematičtější práci dlouhodobého charakteru, španělské části Pyrenejí a pohoří Picos de Europa tamtéž, nově se naši členové pohybovali v oblasti Zakarpatské Rusi, na které se nachází řada velmi pozoruhodných lokalit volajících po systematičtějším průzkumu

Nejvýznamnější expediční činnost se odehrávala tradičně v SR. Členové ZO 1-07 se v roce 1997 opět zúčastnili akce ZO 1-11 Barrandien zaměřené na systematický průzkum planiny Dolného Vrchu ve Slovenském krasu, které ZO 1-11 věnuje soustředěnou pozornost už od doby svého vzniku. Nové objevy z této akce jsou průběžně publikovány ve sborníku Speleofórum, podrobnější informace lze získat ve výzkumné zprávě odevzdané mj. do archivu ČSS.

Akce pořádané ZO ČSS 1-07:

Jednou z mála akcí uspořádanou nikoli individuálními členy, ale základní organizací jako takovou bylo Jaravítání na laně (které proběhlo první jarní den na Mostě inteligence v Praze Braníku) a školení v užívání jednolanové techniky určené pro členy ZO a pracovníky AOPK ČR, které proběhlo v průběhu března, dubna a května 1998, a v  jehož programu byly i cvičné sestupy do vybraných propastí Českého krasu a exkurze. Školení se zúčastnilo v jednotlivých blocích více než 20 frekventantů, pohříchu více z nejrůznějších cizích ZO a různých horolezeckých oddílů. Členové naší ZO byli na celém školení a Lezeckém soustředění v menšině.

Druhou takovou akcí byl i jarní výlet na planinu Dolného vrchu v SR, spojenou se sestupem do relativně nedávno objevené propasti Natrhnutá, uskutečněné na pozvání pracovníků Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyňárstva a členů Speleoklubu Drienka (objevitelů propasti). Na rozdíl od roku 1997, kdy se podobné akce (Dolný vrch, sestup do nově objevené propasti Hlinoš -105m) nakonec zúčastnili pouze dva členové ZO a výlet proběhl plně v režii členů ZO 1-11 Barrandien, kteří na něj nejenom poskytli dopravní prostředek, ale hlavně počtem svých členů jednoznačně převálcovali členy naší ZO, bylo tomu letos naopak, vyrovnal se i počet dodávkových vozů a akci lze prohlásit za vskutku úspěšnou a hodnou opakování (ne však v tomto roce, neboť na ni nezbývá pro rozšíření Lezeckých kurzů pořádaných naší ZO už žádný čas).

Zpracoval Tomáš Frank, jednatel ZO

Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-07 Krasová sekce schválena Výroční členskou schůzí dne 23. 2. 1999

Za správnost: Bohumil Kučera, předseda ZO

 

 

Zápis z výroční členské schůze ZO ČSS 1-07 Krasová sekce, konané 23.2.1999 v Praze

1/ Předseda ZO (B. Kučera) zahájil schůzi, přivítal účastníky, přednesl organizační záležitosti a nadále schůzi řídil,

2/ Wabi Stárka krátce vzpomenul na paní Hlaváčkovou, která zesnula minulý týden,

3/ Tajemník ZO (T. Frank) přednesl zprávu o činnosti ZO v uplynulém roce,

- o své činnosti - prolongace v malých pseudokrasových dutinách v oblasti mezi Kladnem a Libušínem referoval M. Skuček,

- W. Pavliš a I. Hlásenský informovali o hledání bájné “Měsíční šachty”, jehož vedlejším produktem jsou objevy celé řady drobných krasových jeskyní,

- F. Skřivánek poreferoval o bádání “hledačů pokladů” ve stařinách horního Posázaví,

3/ Hospodářka ZO (D. Bílková) přednesla zprávu o hospodaření ZO,

4/ Revizor ZO (J.Hromas) přednesl Zprávu revizní zprávu,

5/ Následovala volba výboru a revizora ZO, který byl již pro třetí volební období potvrzen beze změn, tedy ve složení:

B.Kučera – předseda ZO,

D.Bílková – hospodářka ZO,

T.Frank – tajemník ZO,

J.Hromas – revizor ZO,

6/ Předseda ČSS (J.Hromas) informoval o akcích ČSS, současném stavu a dění v ČSS,

7/ Hospodářka ZO (D. Bílková) přednesla návrh plánu hospodaření a rozpočet ZO,

8/ Tajemník ZO (T. Frank) informoval o připravovaných akcích ZO,

9/ Doprovodný program schůze byl připraven z videotéky a archívu ČSS a videotéky ZO 1-11 Barrandien,

- Bylo promítnuto amatérské video o objevech v propasti Natržená v oblasti Dolného vrchu ve Slovenském krasu - krátce uvedl a nákresy doprovodil T. Frank, který se postupného objevování dalších prostor propasti zúčastnil,

- J. Hromas uvedl a prezentoval jeden film natočený pracovníky Správy zpřístupněných jeskyní,

- Následovaly filmy pro pamětníky z profesionální produkce Krátkého filmu (které potěšily zejména přímé účastníky natáčení) od padesátých do sedmdesátých let z archívu ČSS, které jsou postupně přetáčeny na videokazety pro snažší prezentaci.

10/ D. Bílková zapomněla účastníky pozdravovat od pana docenta Vítka.

Zapsal: T. Frank