Zápis z výroční členské schůze ZO ČSS 1-07 Krasová sekce, konané dne 11.2.1998 v Praze

 

1/ Předseda ZO (B. Kučera) přednesl zprávu o činnosti ZO, která byla po zapracování připomínek V. Zimermana a V. Ložka st. Schválena schůzí jednomyslně.

2/ Revizor ZO (J. Hromas) přednesl Zprávu o hospodaření ZO a Revizní zprávu. V závěru Revizní zprávy doporučil Zprávu o hospodaření zpracovanou hospodářkou ZO (D.Bílková) schválit. I tato zpráva byla schválena jednomyslně bez připomínek.

3/ Předseda ČSS (J. Hromas) informoval o akcích ČSS, současném stavu a dění v ČSS a o problémech vzniklých s pojištěním členské základny. Členové ZO 1-07 konstatovali, že se za stávajících podmínek vzdají pojištění v rámci ČSS především s přihlédnutím k té okolnosti, že pro skutečně aktivní část členské základny je výhodnější využít nabídky pojištění zprostředkované např. Českým horolezeckým svazem nebo Rakouskou horolezeckou federací.

4/ Následovala volba výboru ZO, který byl již pro druhé volební období potvrzen beze změn, tedy ve složení: B.Kučera - předseda ZO p D. Bílková - hospodářka ZO, T Frank - tajemník ZO, J. Hromas - revizor ZO.

5/ Člen ZO, zodpovědný za školení v bezpečnosti (J. Hromas) provedl školení dle interních předpisů ČSS.

6/ Doprovodný program schůze připravil J. Řehák a synové (ZO ČSS 5-01 Bozkov), kteří přednesli a audiovizuálně přiblížili problematiku historického podzemí v oblasti Hradčanského náměstí v Praze. Tento přípěvek byl členskou základnou Krasové sekce přijat velmi příznivě a výbor Krasové sekce za něj Řehákům děkuje.

7/ Tímto příspěvkem také končil program schůze po němž následovala volná diskuse a společenský vzpomínkový program při sklence vína.

Zpracoval T. Frank